Zwroty i reklamacje

INSTRUKCJA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zawartej w sklepie: etomnar.pl

 

 

 

Szanowny Kliencie

 

informujemy, iż masz prawo odstąpienia od umowy zawartej z TOMNAR-LU TOMASZ ZIELIŃSKI z siedzibą w Dysie.

 

Termin oraz formę i sposób odstąpienia zawiera instrukcja zawarta w niniejszym piśmie, przedstawiona w dalszej szczęści tekstu:

 

1)      W oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2)      Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3)      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować TOMNAR-LU TOMASZ ZIELIŃSKI z siedzibą w Dysie (kod: 21-003) przy ul. Gajowa 23, fax: +48 691 180 1111, e-mail: sklep@tomnar.pl.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia utrwalonego na nośniku: na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4)      Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem sklep@tomnar.pl.pl, jednak nie jest to obowiązkowe oraz przesyłanego w załączeniu do potwierdzenia Zamówienia.

5)       Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6)      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsument otrzymuje zwrot  https://etomnar.pl/zwrot wszystkich przekazanych do Sprzedającego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia

7)      Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczy wysłanie Towaru przed upływem terminu.

8)      Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem- i ma prawo wybrać najtańszy sposób zwrotu, według własnego wyboru.

9)  Sprzedający nie zwróci Konsumentowi po odstąpieniu kosztu przesłania Towaru przewyższającego wartość zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego w ramach Sklepu internetowego)

10)  Równowartość zapłaconej ceny oraz kosztów wskazanych w pkt 10 zostanie przekazana Konsumentowi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, lub w przypadku otrzymania przez Sprzedawcę uprzedniego zwrotu Towaru od Konsumenta. Zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem dokonanej płatności.

11)  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12)  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, w odniesieniu do umowy:

12.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

12.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

12.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

12.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

12.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

12.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

12.7 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

12.8 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

12.9 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

12.10               o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;  

12.11               Zawartej w drodze aukcji publicznej;

12.12               o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

12.13               o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 https://etomnar.pl/zwrot

 

TOMNAR-LU Tomasz Zieliński

 

 

 

Formularz Odstąpienia od Umowy

 

                                               ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium